Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama

Popüler İçerikler

Trigonometri Formülleri

Trigonometri Formülleri; Trigonometri formüllerinden önce sinüs, cosinüs, tanjant ve cotanjant kavramlarını açıklayalım. Bu kavramların hepsi dik üçgende kullanılır. Dik üçgen; bir açısı 90 derece olan üçgen türüdür. Dik üçgenlerde 90 derecelik açı karşısındaki kenar hipotenüs uzunluğu olarak tanımlanır.Sinüs=Sin=Karşı dik kenar...

Trigonometri Sıralama

Trigonometri sıralama, trigonometri bölümünün 6. Bölümü olan sıralamalar, trigonometrik teoremlerin oranlarının sıralamasında kullanılmaktadır. Trigonometri sıralama da iki önemli kural vardır ve bu kurallara göre sıralamalarda kullanılmaktadır. Genellikle öğretmenlerin yazılı sorularında ve çözdüğümüz denemelerde karşımıza çıkan ve üni...

11 Sınıf Matematik Trigonometri

11 Sınıf Trigonometri; 11. Sınıfta trigonometrik açı değerleri, trigonometrik fonksiyonlar ve trigonometrik fonksiyonların dik üçgen üzerinde olacak tanım ve gösterimleri işlenecektir. Dikkatli olarak formül ve tanımlara bakıldığı zaman zor bir konu değildir. Formüller bilindikten sonra konu soruları bulmaca gibi çözülür. 

Birim Çember Trigonometri

Birim çember trigonometri, matematik dersinde karmaşık sayılar için kullanılan, bunun yanında hesaplar ve formüller ile ilgili olup, pek çok öğrencinin zorlandığı ve anlamakta güçlük çektiği konulardan biri olan birim çember trigonometri, çalışıldığında aslında hiç de zor olmayan bir konudur. Öğrenciler genellikle sayılarla uğraş...

Trigonometrik Değerler

Trigonometrik Değerler, Üçgenlerin açıları ile kenarları arasındaki bağlantıları konu eden matematiğin bir dalıdır. Trigonometrik değerler, fonksiyonlar aracılığı ile dik üçgenlerde açı ve kenar hesaplama yolu ile çözümünü anlatır. Trigonometrik sayesinde üçgendeki kenar ve açılar olmak üzere üç kenar ve üç açı şeklinde toplam al...

Trigonometri Yarım Açı Formülleri

Trigonometri Yarım Açı Formülleri; Trigonometri dik üçgende açıları ve kenar bağıntılarını konu alan bir matematik dalıdır. Trigonometride özel formüller vardır. Trigonometri yarım açı formülleri, trigonometri toplam fark formülleri gibi.Trigonometri yarım açı formüllerini anlamak için trigonometrik oranları bilmek gereki...

Trigonometri Konuları

Trigonometri konuları, Yunancada üçgen trigon ve ölçüm metrio anlamlarının birleşmesi ile oluşan trigonometri, üçgenlerin kenarları ve açı arasındaki ilişkileri oluşturmak maksadı ile kullanılmaktadır. Babil'iler ve Mısırlılar zamanında trigonometriden yararlanmışlardır. Güneş saatinde ve hesaplanmasında, arazi ölçümlerinde, mimari yapı...

Trigonometri Toplam Fark Formülleri

Trigonometri Toplam Fark Formülleri;  Trigonometri açıları ve kenar bağıntılarını konu alan bir matematik dalıdır. Trigonometrinin sosyal ve iş yaşantısında da çok fazla kullanım alanı vardır. Mühendislik, mimarlık, ekonomi, fizik gibi daha birçok alanda kullanılan bir daldır. Trigonometrinin kendine özgü formülleri vardır. Trigonometri...

Trigonometri Özdeşlikler

Trigonometri Özdeşlikler; Trigonometri bir matematik dalıdır ve üçgende kenar ve açı bağıntılarını işler. Trigonometride bağıntılar, formüller ve özdeşlikler vardır. Daha pratik soru çözümleri için hepsinin bilinmesi gerekir.Trigonometri ÖzdeşliklerCot x = Cos x / sin x, tan x = sin x / co...

Trigonometri Bölgeler

Trigonometri Bölgeler, bölgeleri sırayla saat yönünün tersine doğru sıralayacak olursak 4 bölgeden oluşur. Yatay olan eksene x ekseni dikey olan eksene y ekseni dersek ve bu kesişen eksenlere birim çember çizdiğimizi düşünürsek bölgelerin 4 eşit parçaya ayrıldığı görülür. Bu eksenlerden yataydaki değerler kosinüs değerlerini verirken, dikeyd...

Trigonometrik İntegral

Trigonometri İntegral; Trigonometrik fonksiyonların belirli integralleri vardır. Öncelikle trigonometrik fonksiyonları hatırlamakta fayda var. Trigonometrik fonksiyonlar; Sinüs = sin = karşı dik kenar uzunluğu / hipotenüs uzunluğu Cosinüs = Cos = komşu dik kenar uzunluğu / hipotenüs uzunluğu

Trigonometri Periyot

Trigonometri Periyot; f fonksiyonu için f (X + K) = f (X) eşitliğini sağlayan en küçük K pozitif reel sayısı f fonksiyonunun esas periyodu olarak tanımlanır.M tek pozitif bir tam sayı iseSinm (Ax + b) fonksiyonunun esas periyodu K = 2π / mutlak değer içinde aCosm (Ax + b) fonksiy...

9 Sınıf Trigonometri

9. Sınıf Trigonometri;  Dik üçgende trigonometrik fonksiyonlar ve tanımları mutlaka ezbere bilinmelidir. Ezberlenmesi için çok fazla soru çözülmeli ve trigonometrik fonksiyonlar iyice beyine yerleştirilmelidir. Trigonometrik fonksiyonlar;Sinüs = sin = Karşı dik kenar uzunluğu / Hipotenüs uzunluğuCosinüs = Cos = Kom...

Trigonometri Açı Değerleri

Trigonometri acı değerleri, Trigonometri sinüs ve kosinüs trigonometrik fonksiyonlar üzerine kurulmuş ve günümüzde fizik ve mühendislik alanlarında sıkça kullanılan bir materyal haline gelmiştir. Trigonometri acı değerleri matematiğin uygulandığı bütün bilim dallarından sık sık kullanılmaktadır. Yunanca üçgen manasına gelen ve ölçü ma...

Trigonometri Dönüşüm Formülleri

Trigonometri Dönüşüm Formülleri,  toplam şeklinde olan trigonometrik ifadelerin çarpım biçimine dönüştürülmesine yarayan eşitlikler, dönüşüm formülleridir. Matematikte karmaşık ve zor konular arasında olan trigonometri dönüşüm formülleri, temeli iyi kavrandığında daha kolay anlaşılıp, çözümlere ulaşılır. Trigonometri dönüşüm formülleri ...

Trigonometri Nedir

Trigonometri; kelimesi Yunanca üçgen anlamına gelen trigonas ve ölçü anlamına gelen metron sözcüğünden oluşur. Matematik ve geometrinin bir dalıdır. Üçgende açı-kenar bağıntılarını inceler. Trigonometri üçgeni iki şekilde inceler; birincisi düzlem alanda açı bağıntıları, ikincisi ise küresel alandaki açı bağıntılarıdır. Düzlem alandaki ...

Trigonometri Denklemler

Trigonometrik Denklemler; A. Cos x = a denkleminin çözümü;Kosinüs değeri a olan reel sayıların birim çemberde olan görüntü noktaları C ve D noktaları ise;N ∈ Z olmak üzere C noktasına a + n. 2p ve D noktasına - a + n. 2p olur. Sonuç olarak cos x = a değerinin çözüm kümesi;Ç = ...

Karekök Trigonometri

Karekök Trigonometri; Karekök; Herhangi bir sayının hangi sayının karesi olduğunu bulma işlemidir. Karekök √ ile sembolize edilir. Örneğin; 3'ün karekökü; √3 olarak gösterilir.Not: Negatif sayıların karekökleri alınmaz. Çünkü negatif sayılar hiçbir sayının karesi olamaz.√9=√3 ...

Trigonometri Kuralları

Trigonometri kuralları, trigonometri, üçgenlerin açıları ile kenarları arasında bulunan bağıntıları inceleyen matematik dalıdır. Düzlemsel trigonometri de iki boyutlu düzlemde üç noktayı doğru parçaları ikişer ikişer birleştirerek meydana getirilen düzlemsel üçgenler söz konusudur. Küresel trigonometri de ise üç boyutlu kürenin iki boyu...

Trigonometri Ters Dönüşüm Formülleri

Trigonometri Ters Dönüşüm Formülleri; Trigonometri kapsamı ve içeriği bol olan bir konudur. Matematiğin doğrudan doğruya astronomiden çıkmış bir uzantıdır. Trigonemetri kavramı Babilliler ve Mısırlılar döneminden itibaren biliniyor. İlk olarak eski yunanlılar bir daire içerisine dörtgen çizerek yola çıkmışlardır. Daha sonra ise Araplar yay k...

Dik Üçgen ve Trigonometri

Dik Üçgen ve Trigonometri, Matematiğin bir dalıdır. Açıların büyüklükleri arasındaki bağlantıları inceler. Dik üçgen geometride özel üçgenler arasında yer alır. Dik üçgen Pascal tarafından bulunmuştur. Dik üçgenin iç açılardan birinin dik açı olması ile 90 derece olması ile açıklanır. Trigonometri, üçgen açılar ile kenar açıların arasın...

Trigonometri

Trigonometri, Üçgenlerin kenar ve açılarının hesap yolu ile çözümünü konu edinen matematik dalıdır. Genellikle geometri konuları ile karıştırılır. Geometride ise verilen elemanlar kullanılarak çizim yapılır. Bu durumda geometri ile trigonometri çözüm yolları bakımından ayrılır. Trigonometride şeklin diğer elemanlarını hesap yoluy...

Trigonometri 2

Trigonometri 2; Periyodik fonksiyonlarF, A kümesinden B kümesine tanımlı bir fonksiyon olsun.F: A → BHer x ∈ A için f (X + K) = f (X)Olacak biçimde sıfırdan farklı en az bir K reel sayısı var ise; f fonksiyonuna periyodik fonksiyon, K reel sayısına f'in periyodu denir. Bu eşitliğ...

Trigonometri 4

Trigonometri 4; Trigonometri 4 konusundan trigonometrik denklemler ve bu denklemlerin çözümlerini işleyeceğiz.Trigonometrik Denklemlerİçerisinde bilinmeyeninin trigonometrik fonksiyonları yer alan bilinmeyeninin bazı değerleri için doğru kabul edilen eşitlikler trigonometrik den...

Trigonometri Türev

Trigonometri türevi matematikte kullanılan bir daldır. Trigonometri denince ilk akla gelen şey bir açının oranıdır. Bu oranlar arasında bir dik üçgen bir de dar açı vardır. Bu tanımlar trigonometrik oranların üçü esas diğer úçüde bunların tam zıttí olmak üzere tam 6 tanedirler. Bunlar dik açı, dar açı, geniş açı, tam açı ve bir de yarım açı ...

Trigonometri 1

Trigonometri 1, trigonometri konusunun ilk konusu olan trigonometri 1, açı, yönlü açılar, yönlü yaylar ve trigonometrik fonksiyonlardan oluşmaktadır. Trigonometri 1, ilk olarak Mısırlılar ve Babil'iler kullanmışlardır. Genellikle mimari alanda, güneşin hesaplanmasında ve astronomi alanında kullanmışlardır. Trigonometri konusunun ana elamanı ...

8 Sınıf Trigonometri

8 Sınıf Trigonometri; Trigonometri matematiğin bir dalıdır. Günümüzde trigonometri ekonomi, fizik, mimarlık ve mühendislik gibi pek çok alanda kullanılır. Trigonometri konusu üçgen açıları ve kenarları arasındaki bağıntılardır. Bir dik üçgende kenar uzunluklarının oranlanması ile dar açıların trigonometri hesaplamaları yapılır. Bu trigonomet...

Trigonometri 5

Trigonometri 5; Trigonometri 5 bölümünde trigonometri dönüşüm ve ters dönüşüm formüllerini işleyeceğiz. Bu formüllerin kullanımı ile çözülebilecek soruları çözeceğiz. Bu formüllerin pratikte ezberlenmesi ve yerleşmesi için çok daha fazla soru çözmek gerekir.Dönüşüm FormülleriSin x + sin y = 2 sin...

Trigonometri Grafik

Trigonometri grafik, gerek öğretmenlerin okul sınavlarında gerekse üniversiteye hazırlanırken Lys sınavında karşımıza çıkan bu konuyu iyice öğrenmelisiniz. Trigonometri grafiklerini daha iyi çözebilmek ve çizebilmek için türev alma kurallarını da bilmeniz gerekmektedir. Böylece konuya daha hâkim olarak, türev kuralları ile kısa yoldan ç...

Trigonometri 3

Trigonometri 3; bu konuda iki yay toplamının ya da farkının trigonometrik oranları işlenecektir.İki Yay Toplamını ya da Farkının Trigonometrik OranlarıSin (A + b) = Sin a. Cos b + Cos a. Sin bCos (A + b) = Cos a. Cos b - Sin a. Sin bTan (A + b) = tan a + tan b / 1 - t...

Matematik Trigonometri

Matematik Trigonometri; Trigonometri ilk kez 8. Sınıfta karşılaştığımız daha sonra lisede ayrıntılı olarak işlediğimiz bir matematik konusudur. Trigonometri özel fonksiyonları, özel formülleri bulunan bir konudur. Bu nedenle soru çözümlerinde hem trigonometrik fonksiyonların hem de trigonometrik özel formüllerin bilinmesi gerekir....

 

Trigonometri Formülleri
Trigonometri Sıralama
11 Sınıf Matematik Trigonometri
Birim Çember Trigonometri
Trigonometrik Değerler
Trigonometri Yarım Açı Formülleri
Trigonometri Konuları
Trigonometri Toplam Fark Formülleri
Trigonometri Özdeşlikler
Trigonometri Bölgeler
Trigonometrik İntegral
Trigonometri Periyot
9 Sınıf Trigonometri
Trigonometri Açı Değerleri
Trigonometri Dönüşüm Formülleri
Trigonometri Nedir
Trigonometri Denklemler
Karekök Trigonometri
Trigonometri Kuralları
Trigonometri Ters Dönüşüm Formülleri
Dik Üçgen ve Trigonometri
Trigonometri 2
Trigonometri
Trigonometri 4
Trigonometri Türev
Trigonometri 1
8 Sınıf Trigonometri
Trigonometri 5
Trigonometri Grafik
Trigonometri 3
Popüler İçerik
Trigonometri Formülleri
Trigonometri Formülleri
Trigonometri Formülleri; Trigonometri formüllerinden önce sinüs, cosinüs, tanjant ve cotanjant kavramlarını açıklayalım. Bu kavramların hepsi dik üçge...
Trigonometri Sıralama
Trigonometri Sıralama
Trigonometri sıralama, trigonometri bölümünün 6.bölümü olan sıralamalar, trigonometrik teoremlerin oranlarının sıralamasında kullanılmaktadır. Trigono...
11 Sınıf Matematik Trigonometri
11 Sınıf Matematik Trigonometri
11 Sınıf Trigonometri; 11. sınıfta trigonometrik açı değerleri, trigonometrik fonksiyonlar ve trigonometrik fonksiyonların dik üçgen üzerinde olacak t...
Birim Çember Trigonometri
Birim Çember Trigonometri
Birim çember trigonometri, matematik dersinde karmaşık sayılar için kullanılan, bunun yanında hesaplar ve formüller ile ilgili olup, pek çok öğrenci...
Trigonometrik Değerler
Trigonometrik Değerler
Trigonometrik Değerler, Üçgenlerin açıları ile kenarları arasındaki bağlantıları konu eden matematiğin bir dalıdır. Trigonometrik değerler, fonksiyonl...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Trigonometri Formülleri
Trigonometri Sıralama
11 Sınıf Matematik Trigonometri
Birim Çember Trigonometri
Trigonometrik Değerler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024